Rada Branżowa Cargo FZZP PKP zdeterminowana o podwyżki dla pracowników

Rada Branżowa CARGOW dniu wczorajszym - 27 stycznia br. - w siedzibie spółki PKP CARGO S.A. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Cargo Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Posiedzenie to było pierwszym spotkaniem Rady Branżowej w nowych warunkach struktury spółki - po zmniejszeniu od 1 stycznia 2011 roku ilości zakładów spółki PKP CARGO S.A. z 16 do 10, wdrożeniu procedury przeprowadzenia (za zgodą Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność") programu tzw. dobrowolnych odejść ze spółki, który ma zakończyć się do 31 marca br. i przyśpieszenia - w wyniku podjętej "racjonalizacji funkcjonowania spółki" - procesu prywatyzacji narodowego przewoźnika towarowego i oddania rynku przewozów towarowych.

Rada Branżowa Cargo FZZP PKP odbyła się także w kontekście wciąż niewdrożonej przez Zarząd spółki akcji awansowej (czyli podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników spółki) oraz nierozwiązanego problemu wypłacania premii za wypracowane przez pracowników zyski w III i IV kwartale. Płaca zasadnicza szeregowych pracowników Cargo jest na stałym poziomie od 2008 roku, w tym czasie także nie była wypłacana premia.

Rezultatem posiedzenia Rady Branżowej Cargo FZZP PKP jest przyjęcie uchwały i wystąpienie do Zarządu PKP Cargo S.A. z następującym pismem:

"Nawiązując do wielokrotnych wystąpień Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, zapoczątkowanych pismem Nr F1-15/2-3/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie wdrożenia podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników zatrudnionych w PKP CARGO S.A., Rada Branżowa CARGO Federacji ZZP PKP żąda od Zarządu PKP CARGO S.A. natychmiastowego kontynuowania dalszych rozmów w sprawie wdrożenia akcji awansowej dla pracowników zatrudnionych w Zakładach spółki.

Przypominamy, że Rada Branżowa CARGO Federacji ZZPPKP domaga się podwyżki minimum w wysokości 250 złotych do uposażenia zasadniczego od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Mając na uwadze wcześniejsze wystąpienia Federacji ZZP PKP, jak i naszych zakładowych organizacji związkowych, działających w zakładach spółki, stanowczo żądamy, aby negocjacje w sprawie tegorocznej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A. zakończyły się w terminie do 10 lutego 2011 roku podpisaniem stosownego porozumienia ze związkami zawodowymi. Dalsze zwlekanie z rozwiązaniem tej sprawy może doprowadzić do niekontrolowanych i spontanicznych wystąpień pracowników, którzy wykazują coraz większe zdeterminowanie i poparcie dla działań statutowych, podejmowanych przez związki zawodowe w celu realizacji postulatów płacowych.

O ile do dnia 10 lutego 2011 roku nie dojdzie do zawarcia satysfakcjonującego porozumienia w sprawie tegorocznej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A., Rada Branżowa CARGO Federacji ZZP PKP wystąpi do swych organów nadrzędnych z wnioskiem, by Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, zgodnie z Porozumieniem, zawartym w dniu 17 kwietnia 2003 roku pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, weszła z dniem 15 lutego 2011 roku w spór zbiorowy z Zarządem PKP CARGO S.A. w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w PKP CARGO S.A."