|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: federacja

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP przekazała premierowi Donaldowi Tuskowi i ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi list z wnioskiem, aby polski rząd nie przyjmował propozycji zmian w unijnych przepisach zebranych w tzw. IV pakiecie kolejowym.

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, wraz z kolejarzami z całej Europy, zjednoczonych w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) domaga się od Rady i Parlamentu Europejskiego: odrzucenia propozycji liberalizacji kolejowych usług pasażerskich; odrzucenia propozycji dalszego podziału przedsiębiorstw kolejowych poprzez przymusowe oddzielania zarządców infrastruktury od operatorów kolejowych;  przestrzegania praw państw członkowskich do organizowania usług transportu publicznego w jak najlepszy sposób, biorąc pod uwagę specyfikę potrzeb swoich obywateli i regionów;  zapewnienie, że prawa pracowników i warunki pracy będą zawsze chronione, ponieważ są niezbędne dla prowadzenia bezpiecznych i dobrze funkcjonujących usług transportu kolejowego; aby nie zapominano, że usługi kolejowe są usługami publicznymi!

Jak napisał w liście Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP, poprzez IV Pakiet Kolejowy, Komisja Europejska stara się całkowicie zliberalizować wszystkie usługi pasażerskie, równocześnie zmuszając wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia modelu całkowitego rozdrobnienia kolei. Pomimo negatywnych skutków kryzysu finansowego, Komisja nadal foruje swój neoliberalny dogmat, mówiący o tym , że otwarcie rynku zmieni koleje jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zarazem zapomina się, że liberalizacja doprowadza do upadku w Polsce sektora kolejowych przewozów pasażerskich.

list do premiera Tuska i ministra Nowaka:

list.pdf

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 08 październik 2013 11:32

Posiedzenie Zarządu Głównego FZZP PKP, 8 X 2013 r.

Zarząd Główny 8 X 2013 r.GłosowanieWe wtorek 8 X w Warszawie odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady rozpoczął prowadził przewodniczący Stanisław Stolorz, współprowadzącymi byli Jan Piechel, Jan Przywoźny oraz Dariusz Browarek, wiceprzewodniczacy zarządu Federacji.

Głównymi tematami podczas tego posiedzenia były: udział Federacji ZZP PKP w Dniach Protestu 11-14 IX w Warszawie, omówienie zagrożeń wynikających z ewentualnego przyjęcia przez Polskę tzw. IV Pakietu Kolejowego, przebieg negocjacji przedprywatyzacyjnych w PKP Cargo. Znaczną część obrad poświęcono na omówienie trudnej sytuacji pracowników w spółce Przewozy Regionalne, gdzie z winy zarządu spółki doszło do przerwy w mediacjach.  Omówiono ponadto sytuację w innych spółkach kolejowych oraz sprawy organizacyjne Federacji ZZP PKP.

Dział: Z ostatnich dni

Protest przeciw IV pakietowi kolejowemu Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) do której należy m.in. Federacja ZZP PKP, na 9 X 2013 r. zaplanowała Dzień Protestu wobec propozycji zawartych w tzw. IV pakiecie kolejowym.

Członkowie ETF sprzeciwiają się pomysłom Komisji Europejskiej, chcącej poprzez wprowadzenie IV pakietu doprowadzić do całkowitej liberalizacji kolejowych przewozów pasażerskich oraz oddzielenia odpowiedzialności za przewozy od odpowiedzialności za infrastrukturę kolejową.

Kampania informacyjna, jaką rozpoczyna w tej sprawie ETF, ma uświadomić opinii publicznej, że przyjęcie propozycji zawartych w IV pakiecie doprowadzić musi do spadku jakości usług kolejowych. Przewoźnicy będą bowiem chcieli obsługiwać wyłącznie najbardziej dochodowe trasy, pozostawiając bez połączeń mieszkańców mniej atrakcyjnych regionów lub oferować im usługi poniżej standardu. Liberalizacja dodatkowo wywoła presję na zmniejszenie cen biletów, co najłatwiej uzyskać ograniczając zatrudnienie i zwiększając zakres obowiązków pozostałych pracowników, nawet kosztem bezpieczeństwa. Według ETF, taka presja ekonomiczna zwiększy wykorzystanie na kolei pracowników tymczasowych, zazwyczaj nie posiadających specjalnych kwalifikacji. To wszystko w efekcie wpłynie na drastyczne obniżenie bezpieczeństwa podróży.

Dzień protestu zaplanowano na pięć dni przed zaplanowaną na 14 X dyskusją nad wstępnym raportem oraz poprawkami do Pakietu w Komitecie Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego. Ostateczne głosowanie projektu w TRAN przewidziane jest 26 listopada 2013 r.

Zobacz ulotkę dotyczącą Europejskiego Dnia Protestu

Dział: Z ostatnich dni

logo EUNa tydzień przed wyznaczonym terminem (upłynął 15 IX 2013 r.) Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP za pośrednictwem Bogusława Liberadzkiego, posła do Parlamentu Europejskiego, złożyła projekt poprawek do nowelizacji rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego.

Federacja ZZP PKP zaproponowała poprawki w ośmiu punktach tego rozporządzenia, w tym w czterech całkowite wykreślenie proponowanych zmian.

W ocenie ekspertów FZZP PKP niepotrzebne są np. zmiany w art 1 definicji „właściwego organu lokalnego”, gdyż pierwotna definicja nie wprowadza wątpliwości jak to ma miejsc w proponowanym tekście." Pierwotna definicja w rozporządzeniu PSO (Public Service Obligation) jest wystarczająco zrozumiała"-napisano we wniosku.

Zaproponowano natomiast pozytywne zdefiniowanie usług transportu publicznego proponując stwierdzenie, że włącza się do tej definicji wszystkie usługi transportu publicznego, które są konieczne do czerpania korzyści z efektów sieciowych na poziomie lokalnym, regionalnym lub niższym od krajowego. Wersja proponowana w nowelizacji zakładała, że z usług publicznych wyłącza się te „które wykraczają poza to, co jest konieczne do czerpania korzyści z efektów sieciowych na poziomie lokalnym, regionalnym lub niższym od krajowego.”

Bardzo istotną zmianę zaproponowano w art 1 pkt.3, aby w zapisie o wymaganiach wobec podmiotów świadczących usługi transportu publicznego wprowadzić bezwzględny wymóg przyznawania pracownikom zatrudnionym wcześniej w celu świadczenia tych usług praw, z których mogliby oni korzystać w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu tej poprawki stwierdzono, że obcinanie kosztów pracowniczych jako główny element poprawy konkurencyjności jest niedopuszczalny. Konieczne jest zapewnienie, że pracownicy przewoźników świadczących usługi publiczne nie będą narażeni na pogarszanie się ich warunków pracy lub utratę miejsc pracy wskutek prowadzonych przetargów na zamówienia usług publicznych. Dlatego też obowiązkowy i konieczny powinien być transfer pracowników w przypadku zmiany operatora.

Zaproponowano także wykreślenie z art.1 ust 4 pkt B pomysłu, aby w celu zwiększenia konkurencji między przedsiębiorstwami kolejowymi organy publiczne mogły składać różnym przedsiębiorstwom kolejowym zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego. W ten sposób administracyjnie można byłoby ograniczać zamówienia przyznawane temu samemu przedsiębiorstwu kolejowemu. W uzasadnieniu dla wykreślenia w całości tej propozycji FZZP PKP wskazała, że istnieje zasada swobodnego wyboru dająca możliwość właściwym organom na bezpośrednie zamawianie usług publicznych na przewozy kolejowe lub też udzielanie takiego zamówienia w drodze przetargu (zgodnie z ustaleniami podjętymi do przyjęcia bieżącego rozporządzenia PSO) „Swoboda wyboru kolejowych usług publicznych zapewnia poprzez bezpośrednie udzielenie zamówień publicznych na usługi dla wewnętrzny operatorów. Stąd też art. 5 ust. 6 powinien zostać utrzymany.”-stwierdzono w projekcie poprawek.

Zaproponowano, aby w art. 5 A zmienić na warunkowe stwierdzenie że państwa członkowskie mogą ale nie muszą podjąć , zgodnie z zasadami pomocy państwa, środki w celu dostępu do odpowiedniego taboru kolejowego przeznaczonego do kolejowego pasażerskiego transportu publicznego dla operatorów pragnących świadczyć usługi publiczne w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego w ramach umowy o świadczenie usług publicznych. W uzasadnieniu napisano,że wniosek Komisji przenosi całe ryzyko finansowania taboru na władze publiczne, a w konsekwencji na wszystkich podatników. Właściwe organy powinny mieć swobodę decyzyjną przy zakupie taboru dla własnych potrzeb, ale nie powinny być one zobligowane do jego udostępniania.

Dział: Z ostatnich dni

Zarząd Główny 4 wrzesnia 2013 rposiedzenie Zarządu Głównego FZZP PKPPakty i porozumienia

W środę, 4 września b.r., w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady prowadził przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz.

 

W pierwszej kolejności wysłuchano informacji o syanie realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP z 2 lipca 2013 roku. Przedstawili to przewodniczący Stanisław Stolorz i wiceprzewodniczący Dariusz Browarek.

Następnie omówiono przygotowania do udziału członków Federacji ZZP PKP w czterodniowej akcji protestacyjnej, jaka zostanie przeprowadzona w Warszawie 11, 12, 13 i 14 września tego roku przez trzy ogólnopolskie centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków zawodowych i Forum Związków Zawodowych w proteście przeciwko antypracowniczej polityce rządu premiera Donalda Tuska.

W kolejnym punkcie obrad omówiono treść porozumienia w sprawie ulgowych świadczeń przejazdowych dla kolejarzy, emerytów i rencistów PKP oraz członków ich rodzin na 2014 rok i lata następne. Zostało ono 29 sierpnia tego roku podpisane przez kolejarskie związki zawodowe, w tym i przez Federację ZZP PKP. Porozumienie to dotyczy ulgowych przejazdów pociągami uruchamianymi przez spółki: PKP Intercity, Przewozy Regionalne Koleje Mazowieckie PKP, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie i Koleje Dolnośląskie.

Oceniono też podpisanie 2 września b.r. przez związki Zawodowe, Zarząd PKP  i Zarząd PKP CARGO porozumienie w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych, będącego integralnym elementem prywatyzacji spółki PKP CARGO. Omówiono również efekty mediacji z Zarządami spółek PKP Intercity SA Sporo miejsca poświęcono też ocenie sytuacji w samorządowej spółce Przewozy Regionalne. Trwają tam rozmowy w sprawie podwyżki wynagrodzeń oraz wdrożenia Paktu Gwarancji Pracowniczych.

 

Dział: Z ostatnich dni

Logo FZZP PKPFederacja Związków Zawodowych Pracowników PKP wraz z innymi związkami zawodowymi kolejarzy podpisała w czwartek 29 sierpnia 2013 r. w Warszawie całościowe porozumienie o zakresie, warunki i zasady korzystania w roku 2014 i latach następnych z ulgowych przejazdów dla kolejarzy i ich rodzin. Jest to jedno z niewielu z takim wyprzedzeniem zawartych porozumień. Rozwiązuje też problem coroczny rokowań, gdyż ustalono wreszcie, że ceny biletów okresowych na rok 2015 i lata następne ustalane będą poprzez zwaloryzowanie o wskaźnik GUS dla zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych dla transportu kolejowego według zmiany jego wartości na koniec III kwartału danego roku.

Podpisane w czwartek porozumienie dotyczy przejazdów pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity, Przewozy Regionalne Koleje Mazowieckie PKP, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie i Koleje Dolnośląskie. Z prawa do przejazdów ulgowych będą mogli korzystać pracownicy zatrudnieni co najmniej na 1/2 etatu i dopiero po upływie okresu próbnego.

Porozumienie dotyczy pracowników i niektórych członków rodzin pracowników spółek kolejowych zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych. Obejmuje także emerytów kolejowych, rencistów kolejowych i osoby pobierające kolejowe świadczenia przedemerytalne. Wykupywanie biletów dla na wniosek pracowników nie będzie obowiązkowe dla zarządów Kolei Śląskich i Kolei Dolnośląskich.

pełna treść komunikatu: pdf/CCF20130829_0002.pdf

Dział: Z ostatnich dni
Strona 47 z 47