|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

W związku z podpisaniem protokołu rozbieżności w spółce Przewozy Regionalne, we wtorek. 05.11.2013r. o godz. 15.00 w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, Warszawa, ul. Stefana Jaracza 2, sala 303, odbędzie się konferencja prasowa w sprawie strajku w spółce Przewozy Regionalne. Strona związkowa podtrzymała swoje żądanie zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych zawierającego co najmniej trzyletnią gwarancję zatrudnienia dla pracowników spółki. Zarząd spółki Przewozy Regionalne proponuje 14 miesięcy gwarancji zatrudnienia. Podpisanie protokołu rozbieznosci kończy postępowanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego wszczetego pismem strony związkowej z 29 lipca 2013 r.

Przewozy Regionalne zatrudniają ponad dziesięć tysięcy osób w 14 zakładach w całej Polsce, w tym 412 w centrali spółki. Oddziały PR realizują także usługi dla nowych przewoźników, takich jak Koleje Wielkopolskie, Dolnośląskie, Koleje Śląskie i Arriva, które nie mają wystarczającej liczby pracowników oraz taboru, aby wywiązać się z podjętych kontraktów z władzami samorządowymi poszczególnych regionów.

Przewozy Regionalne są największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce. Codziennie spółka uruchamia około 2 tys. pociągów, którymi przewozi 250 tys. osób. Według informacji Urzędu Transportu Kolejowego Przewozy Regionalne pozostaje od lat niekwestionowanym liderem w przewozach pasażerskich w Polsce. Według danych za trzy kwartały 2013 r. jej udział w przewozach pasażerskich sięga 33 proc. To oznacza, że spośród 201 mln pasażerów, którzy w tym okresie podróżowali pociągami po Polsce ponad 66 mln osób skorzystało z usług Przewozów Regionalnych.

 

Pociągi Przewozów Regionalnych należą też do najpunktualniej prowadzonych. Według danych UTK na koniec czerwca br. wskaźnik punktualności składów Przewozów Regionalnych wynosił 94,2 proc.

Tekst Protokołu Rozbieżności z 4 XI 2013 r.

Dział: Z ostatnich dni

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w środę 30 X z przedstawicielami pracodawców i wiodących związków zawodowych, aby rozmawiać o poprawie dialogu społecznego. Zdaniem Tadeusza Chwałki, prezesa Forum Związków Zawodowych, które tworzy m.in. Federacja ZZP PKP, inicjatywa prezydenta wynikała głównie z chęci doprowadzenia do spotkania strony społecznej z pracodawcami, bo takich spotkań nie było od czerwca.

O tym, co wynika z tego spotkania rozmawiali także tego dnia wieczorem w Radiu Dla Ciebie przedstawiciele dwóch stron. Ze strony społecznej Anna Grabowska, Piotr Szumlewicz z OPZZ oraz Krzysztof Świątek z NSZZ Solidarność. Przedsiębiorców z PKPP Lewiatan reprezentował Jeremi Mordasewicz zaś Witold Michałek środowisko Business Centre Club.

 

Link do strony RDC: http://www.rdc.pl/publikacja/krzysztof-swiatek-dialogu-miedzy-zwiazkowcami-pracodawcami-i-rzadem-od-lat-nie-ma/

Dział: Z ostatnich dni

Zbyt ogólne wskazanie przez pracodawcę przyczyny „dyscyplinarki" w oświadczeniu 
o rozwiązaniu umowy uznaje się za naruszenie wymogów formalnych. Sąd nie zbada wówczas merytorycznie okoliczności stanowiących podstawę decyzji o zwolnieniu pracownika.

Tak uznał Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z 8 sierpnia 2013 r. (VII Pa 61/13). Wyrok wydano w II instancji, bo pracodawca zaskarżył niekorzystny dla siebie wyrok wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że podana przez pracodawcę przyczyna nie spełnia wymogu konkretności, a przez to zrozumiałości dla pracownika. Uznał, że jest to jaskrawe naruszenie przepisów prawa pracy, gdyż pracodawca nie wskazał faktycznie przyczyny rozwiązania umowy, a następnie próbował wprowadzić pracownika oraz Sąd w błąd poprzez powoływanie się na załącznik, który nie został dołączony do pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę.

Zdaniem Sądu takie działanie strony pozwanej czyniło bezprzedmiotowym merytoryczne rozpoznanie sprawy poprzez badanie stopnia ciężkości naruszenia przez powódkę jej podstawowych obowiązków pracowniczych skoro z przedstawionego przez stronę pozwaną, wręczonego powódce pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu stosunku o pracę nie wiadomo, jakie konkretne podstawowe obowiązki pracownicze zostały naruszone przez powódkę. Wskazana przez pracodawcę przyczyna jest zbyt ogólna, z treści oświadczenia nie wynika jakie zaliczki zostały przez powódkę pobrane z kasy firmowego sklepu i nie zostały zwrócone tj. kiedy zostały pobrane i w jakiej wysokości ani kiedy i w jaki sposób powódka była wzywana do ich zwrotu.

Swój komentarz do tego wyroku przedstawila 22 X 2013 w dzienniku  Rzeczpospolita, Anna Wijkowska, prawnik z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

http://prawo.rp.pl/artykul/757647,1058470-Powod-zwolnienia-z-pracy-musi-byc-konkretny.html

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 24 październik 2013 07:16

Marek Malik nie żyje

W środę, 23 października 2013 roku, w godzinach popołudniowych, w wieku 62 lat, po ciężkiej i długiej chorobie zmarł nasz Kolega

 

MAREK MALIK

 

Przewodniczący w latach 2008-2013 Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich we Wrocławiu.

 

Jeden z najbardziej zasłużonych działaczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Był delegatem na V, VI, VII i VIII Krajowy Zjazd Federacji ZZP PKP. Od 2008 roku był członkiem Zarządu Głównego i Rady Krajowej Federacji ZZP PKP.

 

Pochodził z Kłodzka i od lat tam mieszkał. Na PKP pracę podjął w 1984 roku. Swój kolejarski zawodowy szlak zaczynał w Wagonowni PKP Świdnica. Następnie pracował w Wagonowni PKP Jaworzyna Śląska, skąd przeszedł do Zakładu Taboru PKP Wrocław Południowy. Po 1998 roku związał się z zawodowo z przewozami pasażerskimi. Od 2001 roku był pracownikiem Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Związany był z sekcją Kłodzko. Przed oddelegowaniem związkowym pracował tam jako starszy rewident i brygadzista.

 

MAREK od początku pracy na kolei związany był z naszym, branżowym ruchem związkowym. Przez 13 lat kierował organizacją Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich, działającej w strukturach Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Na IV Zjeździe Delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich 9 maja 2008 roku został wybrany przewodniczącym Zarządu Głównego. Cztery lata później, 2 kwietnia 2012 roku, na kolejnym Zjeździe ZZK Dolnośląskich ponownie powierzono mu tę funkcję.

 

MAREK w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą nowotworową. Niestety, tę walkę przegrał. Odszedł od nas wspaniały działacz, kolega i przyjaciel.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

 

 

 

Rodzinie i najbliższym

 

 

 

w imieniu wszystkich członków i kierownictwa

 

 

 

Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP

 

 

 

wyrazy wielkiego żalu i współczucia

 

składa

 

przewodniczący Stanisław Stolorz

Dział: Z ostatnich dni

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP przekazała premierowi Donaldowi Tuskowi i ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi list z wnioskiem, aby polski rząd nie przyjmował propozycji zmian w unijnych przepisach zebranych w tzw. IV pakiecie kolejowym.

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, wraz z kolejarzami z całej Europy, zjednoczonych w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) domaga się od Rady i Parlamentu Europejskiego: odrzucenia propozycji liberalizacji kolejowych usług pasażerskich; odrzucenia propozycji dalszego podziału przedsiębiorstw kolejowych poprzez przymusowe oddzielania zarządców infrastruktury od operatorów kolejowych;  przestrzegania praw państw członkowskich do organizowania usług transportu publicznego w jak najlepszy sposób, biorąc pod uwagę specyfikę potrzeb swoich obywateli i regionów;  zapewnienie, że prawa pracowników i warunki pracy będą zawsze chronione, ponieważ są niezbędne dla prowadzenia bezpiecznych i dobrze funkcjonujących usług transportu kolejowego; aby nie zapominano, że usługi kolejowe są usługami publicznymi!

Jak napisał w liście Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP, poprzez IV Pakiet Kolejowy, Komisja Europejska stara się całkowicie zliberalizować wszystkie usługi pasażerskie, równocześnie zmuszając wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia modelu całkowitego rozdrobnienia kolei. Pomimo negatywnych skutków kryzysu finansowego, Komisja nadal foruje swój neoliberalny dogmat, mówiący o tym , że otwarcie rynku zmieni koleje jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zarazem zapomina się, że liberalizacja doprowadza do upadku w Polsce sektora kolejowych przewozów pasażerskich.

list do premiera Tuska i ministra Nowaka:

list.pdf

Dział: Z ostatnich dni

Zarząd Główny 8 X 2013 r.GłosowanieWe wtorek 8 X w Warszawie odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady rozpoczął prowadził przewodniczący Stanisław Stolorz, współprowadzącymi byli Jan Piechel, Jan Przywoźny oraz Dariusz Browarek, wiceprzewodniczacy zarządu Federacji.

Głównymi tematami podczas tego posiedzenia były: udział Federacji ZZP PKP w Dniach Protestu 11-14 IX w Warszawie, omówienie zagrożeń wynikających z ewentualnego przyjęcia przez Polskę tzw. IV Pakietu Kolejowego, przebieg negocjacji przedprywatyzacyjnych w PKP Cargo. Znaczną część obrad poświęcono na omówienie trudnej sytuacji pracowników w spółce Przewozy Regionalne, gdzie z winy zarządu spółki doszło do przerwy w mediacjach.  Omówiono ponadto sytuację w innych spółkach kolejowych oraz sprawy organizacyjne Federacji ZZP PKP.

Dział: Z ostatnich dni

Protest przeciw IV pakietowi kolejowemu Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) do której należy m.in. Federacja ZZP PKP, na 9 X 2013 r. zaplanowała Dzień Protestu wobec propozycji zawartych w tzw. IV pakiecie kolejowym.

Członkowie ETF sprzeciwiają się pomysłom Komisji Europejskiej, chcącej poprzez wprowadzenie IV pakietu doprowadzić do całkowitej liberalizacji kolejowych przewozów pasażerskich oraz oddzielenia odpowiedzialności za przewozy od odpowiedzialności za infrastrukturę kolejową.

Kampania informacyjna, jaką rozpoczyna w tej sprawie ETF, ma uświadomić opinii publicznej, że przyjęcie propozycji zawartych w IV pakiecie doprowadzić musi do spadku jakości usług kolejowych. Przewoźnicy będą bowiem chcieli obsługiwać wyłącznie najbardziej dochodowe trasy, pozostawiając bez połączeń mieszkańców mniej atrakcyjnych regionów lub oferować im usługi poniżej standardu. Liberalizacja dodatkowo wywoła presję na zmniejszenie cen biletów, co najłatwiej uzyskać ograniczając zatrudnienie i zwiększając zakres obowiązków pozostałych pracowników, nawet kosztem bezpieczeństwa. Według ETF, taka presja ekonomiczna zwiększy wykorzystanie na kolei pracowników tymczasowych, zazwyczaj nie posiadających specjalnych kwalifikacji. To wszystko w efekcie wpłynie na drastyczne obniżenie bezpieczeństwa podróży.

Dzień protestu zaplanowano na pięć dni przed zaplanowaną na 14 X dyskusją nad wstępnym raportem oraz poprawkami do Pakietu w Komitecie Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego. Ostateczne głosowanie projektu w TRAN przewidziane jest 26 listopada 2013 r.

Zobacz ulotkę dotyczącą Europejskiego Dnia Protestu

Dział: Z ostatnich dni

logo EUNa tydzień przed wyznaczonym terminem (upłynął 15 IX 2013 r.) Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP za pośrednictwem Bogusława Liberadzkiego, posła do Parlamentu Europejskiego, złożyła projekt poprawek do nowelizacji rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego.

Federacja ZZP PKP zaproponowała poprawki w ośmiu punktach tego rozporządzenia, w tym w czterech całkowite wykreślenie proponowanych zmian.

W ocenie ekspertów FZZP PKP niepotrzebne są np. zmiany w art 1 definicji „właściwego organu lokalnego”, gdyż pierwotna definicja nie wprowadza wątpliwości jak to ma miejsc w proponowanym tekście." Pierwotna definicja w rozporządzeniu PSO (Public Service Obligation) jest wystarczająco zrozumiała"-napisano we wniosku.

Zaproponowano natomiast pozytywne zdefiniowanie usług transportu publicznego proponując stwierdzenie, że włącza się do tej definicji wszystkie usługi transportu publicznego, które są konieczne do czerpania korzyści z efektów sieciowych na poziomie lokalnym, regionalnym lub niższym od krajowego. Wersja proponowana w nowelizacji zakładała, że z usług publicznych wyłącza się te „które wykraczają poza to, co jest konieczne do czerpania korzyści z efektów sieciowych na poziomie lokalnym, regionalnym lub niższym od krajowego.”

Bardzo istotną zmianę zaproponowano w art 1 pkt.3, aby w zapisie o wymaganiach wobec podmiotów świadczących usługi transportu publicznego wprowadzić bezwzględny wymóg przyznawania pracownikom zatrudnionym wcześniej w celu świadczenia tych usług praw, z których mogliby oni korzystać w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu tej poprawki stwierdzono, że obcinanie kosztów pracowniczych jako główny element poprawy konkurencyjności jest niedopuszczalny. Konieczne jest zapewnienie, że pracownicy przewoźników świadczących usługi publiczne nie będą narażeni na pogarszanie się ich warunków pracy lub utratę miejsc pracy wskutek prowadzonych przetargów na zamówienia usług publicznych. Dlatego też obowiązkowy i konieczny powinien być transfer pracowników w przypadku zmiany operatora.

Zaproponowano także wykreślenie z art.1 ust 4 pkt B pomysłu, aby w celu zwiększenia konkurencji między przedsiębiorstwami kolejowymi organy publiczne mogły składać różnym przedsiębiorstwom kolejowym zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego. W ten sposób administracyjnie można byłoby ograniczać zamówienia przyznawane temu samemu przedsiębiorstwu kolejowemu. W uzasadnieniu dla wykreślenia w całości tej propozycji FZZP PKP wskazała, że istnieje zasada swobodnego wyboru dająca możliwość właściwym organom na bezpośrednie zamawianie usług publicznych na przewozy kolejowe lub też udzielanie takiego zamówienia w drodze przetargu (zgodnie z ustaleniami podjętymi do przyjęcia bieżącego rozporządzenia PSO) „Swoboda wyboru kolejowych usług publicznych zapewnia poprzez bezpośrednie udzielenie zamówień publicznych na usługi dla wewnętrzny operatorów. Stąd też art. 5 ust. 6 powinien zostać utrzymany.”-stwierdzono w projekcie poprawek.

Zaproponowano, aby w art. 5 A zmienić na warunkowe stwierdzenie że państwa członkowskie mogą ale nie muszą podjąć , zgodnie z zasadami pomocy państwa, środki w celu dostępu do odpowiedniego taboru kolejowego przeznaczonego do kolejowego pasażerskiego transportu publicznego dla operatorów pragnących świadczyć usługi publiczne w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego w ramach umowy o świadczenie usług publicznych. W uzasadnieniu napisano,że wniosek Komisji przenosi całe ryzyko finansowania taboru na władze publiczne, a w konsekwencji na wszystkich podatników. Właściwe organy powinny mieć swobodę decyzyjną przy zakupie taboru dla własnych potrzeb, ale nie powinny być one zobligowane do jego udostępniania.

Dział: Z ostatnich dni

Zarząd Główny 4 wrzesnia 2013 rposiedzenie Zarządu Głównego FZZP PKPPakty i porozumienia

W środę, 4 września b.r., w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady prowadził przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz.

 

W pierwszej kolejności wysłuchano informacji o syanie realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP z 2 lipca 2013 roku. Przedstawili to przewodniczący Stanisław Stolorz i wiceprzewodniczący Dariusz Browarek.

Następnie omówiono przygotowania do udziału członków Federacji ZZP PKP w czterodniowej akcji protestacyjnej, jaka zostanie przeprowadzona w Warszawie 11, 12, 13 i 14 września tego roku przez trzy ogólnopolskie centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków zawodowych i Forum Związków Zawodowych w proteście przeciwko antypracowniczej polityce rządu premiera Donalda Tuska.

W kolejnym punkcie obrad omówiono treść porozumienia w sprawie ulgowych świadczeń przejazdowych dla kolejarzy, emerytów i rencistów PKP oraz członków ich rodzin na 2014 rok i lata następne. Zostało ono 29 sierpnia tego roku podpisane przez kolejarskie związki zawodowe, w tym i przez Federację ZZP PKP. Porozumienie to dotyczy ulgowych przejazdów pociągami uruchamianymi przez spółki: PKP Intercity, Przewozy Regionalne Koleje Mazowieckie PKP, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie i Koleje Dolnośląskie.

Oceniono też podpisanie 2 września b.r. przez związki Zawodowe, Zarząd PKP  i Zarząd PKP CARGO porozumienie w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych, będącego integralnym elementem prywatyzacji spółki PKP CARGO. Omówiono również efekty mediacji z Zarządami spółek PKP Intercity SA Sporo miejsca poświęcono też ocenie sytuacji w samorządowej spółce Przewozy Regionalne. Trwają tam rozmowy w sprawie podwyżki wynagrodzeń oraz wdrożenia Paktu Gwarancji Pracowniczych.

 

Dział: Z ostatnich dni

Logo FZZP PKPFederacja Związków Zawodowych Pracowników PKP wraz z innymi związkami zawodowymi kolejarzy podpisała w czwartek 29 sierpnia 2013 r. w Warszawie całościowe porozumienie o zakresie, warunki i zasady korzystania w roku 2014 i latach następnych z ulgowych przejazdów dla kolejarzy i ich rodzin. Jest to jedno z niewielu z takim wyprzedzeniem zawartych porozumień. Rozwiązuje też problem coroczny rokowań, gdyż ustalono wreszcie, że ceny biletów okresowych na rok 2015 i lata następne ustalane będą poprzez zwaloryzowanie o wskaźnik GUS dla zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych dla transportu kolejowego według zmiany jego wartości na koniec III kwartału danego roku.

Podpisane w czwartek porozumienie dotyczy przejazdów pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity, Przewozy Regionalne Koleje Mazowieckie PKP, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie i Koleje Dolnośląskie. Z prawa do przejazdów ulgowych będą mogli korzystać pracownicy zatrudnieni co najmniej na 1/2 etatu i dopiero po upływie okresu próbnego.

Porozumienie dotyczy pracowników i niektórych członków rodzin pracowników spółek kolejowych zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych. Obejmuje także emerytów kolejowych, rencistów kolejowych i osoby pobierające kolejowe świadczenia przedemerytalne. Wykupywanie biletów dla na wniosek pracowników nie będzie obowiązkowe dla zarządów Kolei Śląskich i Kolei Dolnośląskich.

pełna treść komunikatu: pdf/CCF20130829_0002.pdf

Dział: Z ostatnich dni